regulamin
DREAM'IN

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.dreamin.pl;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dreamin.pl;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dreamin.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar - produkty dostępne i prezentowane w witrynie Sklepu Internetowego;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bielak Marzena "MABELLE", a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.dreamin.pl;
 7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.dreamin.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest Marzena Bielak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bielak Marzena "MABELLE", ul. Natolińska 29, 05-230 Kobyłka, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 1250009178,  REGON: 012285542,

  Dane kontaktowe:

  Natolińska 29
  05-230  Kobyłka
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 792 622240

  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.dreamin.pl

 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 4. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamieszanie na witrynie Sklepu Internetowego towarów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty sprzedaży, lecz zaproszenie kupujących do składania ofert.
 2. Złożenie przez kupującego zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego towaru dostępnego na stronie www.dreamin.pl za wskazaną tam cenę. Oferta wiąże kupującego od chwili potwierdzenia jej otrzymania przez Sklep Internetowy.
 3. Zamówienie zostaje potwierdzone przez Sklep Internetowy przez wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail od Sklepu Internetowego z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

IV. Sposoby oraz terminy zapłaty i dostawy

 1. Podane w Sklepie Internetowym ceny są cenami brutto i zawierają wszelkie podatki w tym podatek VAT.
 2. Możliwe są następujące sposoby zapłaty:
 3. zapłata przelewem tradycyjnym bezpośrednio na rachunek bankowy DREAM’IN;
 4. zapłata przelewem elektronicznym - płatność obsługiwana przez PayU S.A
 5. zapłata kartą płatniczą online - forma płatności obsługiwana przez PayU S.A.
 6. zapłata gotówką przy odbiorze;
 7. Możliwe są następujące sposoby dostawy:
 8. przesyłka kurierska;
 9. odbiór w punkcie odbioru towarów InPost (paczkomaty);
 10. Kupujący pokrywa koszty dostawy towaru tylko w przypadku przesyłek za pobraniem. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy.
 11. Wysyłka towarów odbywa się na adres wskazany przez klienta, w terminie maksymalnie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na konto w przypadku płatności z góry bądź maksymalnie 7 dni od daty złożenia zamówienia w przypadku płatności gotówką za pobraniem.

V. Prawo odstąpienia od umowy oraz zasady zwrotu

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie rzeczy, odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Po upływie 14 dniowego terminu prawo odstąpienia od umowy wygasa.
 2. Termin do odstąpienia od umowy zostaje zachowany, jeżeli kupujący poinformuje Sklep Internetowy o chęci wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dniowego terminu.
 3. Klient poinformuje Sklep Internetowy o woli odstąpienia od umowy za pomocą oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, wysyłając jego podpisaną kopie pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zaś oryginał wraz z towarem na adres Sklepu Internetowego podany w danych kontaktowych. Odesłanie towaru przez klienta powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Sklepu Internetowego o odstąpieniu od umowy.
 4. Sklep internetowy zwróci klientowi w przypadku wskazanym w pkt 1. wszelkie poczynione płatności (koszt zakupionego towaru oraz koszt najtańszej możliwej przesyłki), nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru. Zwrot płatności nastąpi przelewem na numer konta podany przez kupującego.

VI. Reklamacje dotyczące towarów

 1. Sklep Internetowy odpowiada jako sprzedawca wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z umową sprzedaży zakupionego prze klienta towaru, w zakresie określonym ustawą o prawach konsumenta.
 2. Kupujący mogą składać reklamacje na zakupione towary jeżeli mają one wady fizyczne lub prawne. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa w terminie 14 dni.
 3. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. www.dreamin.pl lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy.
 2. Sklep Internetowy zobowiązuje się podejmować działania w celu zapewnienia efektywnego korzystania ze strony, w zakresie jakim wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się na bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez klientów.
 3. W reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia opisywanych nieprawidłowości w Sklepie Internetowym oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 4. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. Sklep Internetowy zawiadomi klienta o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących oraz wykorzystywania plików cookies zostały określone w Polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.dreamin.pl
 2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

ZAŁĄCZNIK: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY